Algemene voorwaarden Materiaalservice

Begripsbepaling

Waar in de voorwaarden sprake is van de klant wordt bedoeld diegene die de bestelling plaatst, dan wel de organisatie welke deze vertegenwoordigt.

Waar in de voorwaarden sprake is van de artikelen, dan wel de materialen, wordt bedoeld het door de klant ontvangen materiaal of delen daarvan, alsmede de emballage.

 

Algemeen

Door ondertekening van bestelbon of factuur, verklaart de klant de daarop aangegeven artikelen voor de aangegeven termijn te hebben ontvangen en het daarvoor aangegeven bedrag verschuldigd te zijn.

Tevens verklaart de klant akkoord te gaan met de volgende condities:

 

• De klant kan er voor kiezen zelf de artikelen op te halen of deze door Materiaalservice te laten bezorgen en ophalen. In beide gevallen dient de betaling vooraf binnen te zijn. Dit kan via iDEAL of via vooraf overmaken.
• De klant is in alle opzichten verantwoordelijk voor de ontvangen artikelen, het gebruik en het vervoer ervan.
• De klant kan de Materiaalservice niet aansprakelijk stellen voor schade of persoonlijke ongevallen voortvloeiende uit het gebruik van de artikelen.
• De klant is onder geen voorwaarde gerechtigd de artikelen aan derden ter beschikking te stellen, te verhuren of te verkopen.

 

Afhalen
• De klant heeft er recht op dat de artikelen bij ontvangst gecontroleerd worden om eventuele gebreken te constateren.
• Door het in ontvangst nemen van de artikelen geeft de klant te kennen dat de artikelen zich op dat moment in goede staat bevinden.
• De klant dient zich bij het afhalen van de artikelen desgevraagd te legitimeren.
• Voor alle verhuurartikelen is een borgsom verschuldigd.
• De klant moet er zelf zorg voor dragen dat de artikelen in - en uitgeladen worden.

 

Terugbrengen
• De klant dient gehuurde artikelen schoon en compleet in te leveren, dit ter beoordeling van de medewerkers van de Materiaalservice.
• Alle kosten als gevolg van beschadiging, vermissing en dergelijke zijn voor rekening van de klant.
• De Materiaalservice brengt bij vervanging de nieuwwaarde in rekening.
• Eventuele schoonmaak - en reparatiekosten worden tegen het vastgestelde uurtarief doorberekend.
• De klant heeft er recht op dat de Materiaalservice bij het terugbrengen de artikelen in aanwezigheid van de klant controleert of de artikelen compleet zijn en in goede staat verkeren.
• Wanneer de klant de gehuurde artikelen niet op het afgesproken tijdstip retourneert blijft huur verschuldigd over de periode tot inlevering van de materialen.
• Indien Materiaalservice de door de klant gehuurde materialen de dag voor verhuurdatum elders verhuurd hebben of als deze op de dag na de klant zijn laatste huurdatum eerder worden opgehaald door de volgende huurder, gaat de klant ermee akkoord dat Materiaalservice in overleg een ander tijdstip van ophalen en retour brengen afspreken.

 

Bezorging
• De artikelen worden geleverd tot aan de hoofdingang/laad- en los gedeelte van het pand of het terrein.
• De klant dient zorg te dragen voor hulp van 1 of meerdere personen tijdens het laden/lossen, afhankelijk van hoe groot de bestelling is.
• Wanneer het laden/lossen meer tijd in beslag neemt dan 10 minuten berekent Materiaalservice € 45,- excl. btw per persoon, per uur    of gedeelte hiervan.

* Indien er geen hulp aanwezig is of wordt geleverd wordt zonder dat dit uitdrukkelijk is overeengekomen widrt gehele borgsom ingehouden.

Annulering
• In geval van annulering wordt bij 14 dagen of minder voor de huurdatum 85% van de huur in rekening gebracht. Bij 15 dagen of meer voor de huurdatum bedragen de kosten 50% van de huur. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
• Bij annulering op de dag zelf en bij niet afhalen van de artikelen wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

 
In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Materiaalservice.